Земеделски земи

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в отдел „Общинска собственост“.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СПОРАЗУМЕНИЯ 2016-2017


ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ БАНЯ
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ГЮЛОВЦА
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ КОШАРИЦА
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ КОЗНИЦА
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ОБЗОР
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ОРИЗАРЕ
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ПАНИЦОВО
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ПРИСЕЛЦИ
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ РАКОВСКОВО
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ РАВДА
ЗАПОВЕД СПОРАЗУМЕНИЯ ТЪНКОВО
ЗАПОВЕД РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМОНА

Публикувано на 21.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване за стопанската 2016-2017г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 14.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews