ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА “ТРАФИК НА ХОРА“ В ОУ „ИВАН РИЛСКИ“ – КОШАРИЦА

Трафикът на хора е нелегална търговия с човешки съдби.

Днес, в 21 век, хора по целия свят биват продавани и купувани против волята им, посредством насилие, измама и принуда.

Комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър, съвместно с училищното ръководството на ОУ ,,Иван Рилски” – с. Кошарица  организира ден за запознаване с опасностите и превенцията на трафика на хора. С ученици от пети, шести и седми клас бе проведе дискусия на тема ,,Не на трафика на хора. Човешкото достойнство е в твоите ръце”.

По време на разговора, психологът към Кабинета за социална превенция на МКБППМН Румяна Костова  фокусира вниманието на учениците върху механизмите, чрез които жертвите на този вид престъпления са манипулирани и принуждавани. По време на срещата бе подчертано, че информираността  за рисковете  е от основно значение в борбата срещу това уродливо явление. От посочените  в беседата данни учениците разбраха, че жертвите на трафик по света наброяват внушителните 27 млн. души, като в основната си част  са жени и деца.  Младежите научиха, че в своята същност трафикът на хора нарушава основните човешки права, като право на свободен живот и право на избор, и се определя като съвременна форма на робството. Жертвите на тази престъпна дейност са подлагани на жесток физически и психически тормоз, и са използвани за принудителен труд в условия, близки до робство.

Съдия Мария Берберова – Георгиева от Районен съд – Несебър поднесе важна информация, свързана с трафика на хора. Тя  разясни на децата законовата уредба и наказателните мерки спрямо организаторите и извършителите на това престъпление и разказа на младежите случай от своята практика, като призова учениците да не се доверяват  на непознати, при възможност да проверяват всяко едно добре звучащо предложение за работа, а при съмнение за престъпление от този вид, своевременно да потърсят помощта на полицията.

На срещата присъства и инспектор Димо Димов от РУ Несебър. Той призова към изключително внимание не само при срещи в реалния, но и във  виртуалния свят.  Инспектор Димов разясни най-важните мерки, които трябва да бъдат предприети за ограничаване рисковите ситуации: при твърде примамливо предложение за работа да се информират близки и познати; да  се проверят при възможност хората, отправящи предложението; предварително да се събере възможно най-много информация.

На финала на срещата децата изработиха плакат- послание свързан с темата.

Целта на такива превантивни кампании е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация. Всяка година на 18 октомври световната общност отбелязва Ден за борба  с трафика на хора. Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, които попадат в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.