ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В М. „БАЛАБАНА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ОБЗОР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР“

На 27 април 2021 г. от 10:00 ч. се проведе второто информационно събитие по проект  ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“.

Инж. Пролетина Димова, експерт мониторинг и докладване в екипа на проекта, представи целите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности, реализирани благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Присъстващите на събитието бяха запознати с развитието на строително-монтажните работи на обекта от инж. Динко Войнов, ръководител на проекта.

Отпадъците са прехвърлени на новото място на депото. Освободените площи са почистени.

Положени са дренажните тръби и шахтата от системата за улавяне на инфилтрат.

Новото тяло на депото е оформено, уплътнено и преоткосирано.

Върху уплътнените отпадъци е положен горен изолиращ екран от геоматериали, върху който се натрупват чисти земни маси.

След отчетения напредък по изпълнение на дейностите, екипът отговори на въпросите на  присъстващите. Приключването на техническата рекултивация и освобождаване на тялото на депото от отпадъци ще бъде последвано от  затревяване. Грижа за растителността върху площите ще бъде полагана  през следващите 3 години.