П О К А Н А

ДО
РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ И КОАЛИЦИИТЕ

За провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии, за произвеждане на общ местен референдум на 04 юли 2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с насрочен с Решение №381, Протокол №17/17.05.2021г. на Общински съвет Несебър местен референдум в населените места – с.Баня, с.Емона, с.Паницово и с.Козница с въпрос: „Подкрепяте ли
предложението с.Баня, с.Емона, с.Паницово и с.Козница да останат в границите на община Несебър?”, на 04 юли 2021година, на основание чл.7, ал.4 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, чл.91, ал.1 от Изборния Кодекс, Ви каня на 22.06.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии. Съгласно чл.91,
ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК и същото на електронен носител, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица;
длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на назначаване на местния референдум 17.05.2021г., или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват
пълномощията на лицата, представляващи партията или коалициятя; в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или
заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от
Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква «а».
Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК – Несебър.

Настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪ