МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

C настъпването на летния сезон и повишаване на температурата се създават предпоставки за бързо развиващи се горски и полски пожари. Със заповед на Областен управител на област Бургас периода от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г. е определен за пожароопасен за горските територии.

ОПАСНОСТ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ

Пожарите в природата са явления, които засягат горския и полски фонд, блата, мочурища, както и високите части на планините с предимно нискостеблена растителност. Те често са неконтролируеми и оказват негативно въздействие върху екосистемата. Пожарите в природата нерядко водят и до човешки жертви.

Причини за възникването им:

– Небрежно боравене с огън и изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари;

–   Запалване на битови отпадъци или суха тревна растителност;

–   Техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в  гората;

–    Детска игра с огън;

–   Самозапалване на вещества и материали;

–   Природни явления (мълнии)

–   Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи;

–   Умисъл.

Как да опазим природата от пожар:

Ø   Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Ø   Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.

Ø   Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

Ø   Преди да запалиш огън на разрешените за това места, се увери, че разполагаш с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.

Ø   Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това  да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.

Ø   Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имаш възможност за навременна реакция. Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.

Ø   Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

Ø   За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.

Ø   За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки, които периодично трябва да бъдат почиствани.

Ø   Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

 

Какво да правим, ако попаднем в близост до пожар в природата?

Ø   Ако забележиш признаци за пожар в природата (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо да оцениш обстановката – да се ориентираш за мястото на възникването му, фронтът и посоката на придвижване на огъня.

Ø   При опасност от усложняване на ситуацията потърси безопасен път и напусни района на пожара, в посока обратна на посоката на вятъра. Придвижвай се в близост до водоеми или водоизточници /язовири, езера, реки и потоци/.

Ø   След като избегнеш първоначалната опасност, по най- бързия начин подай съобщение за забелязания пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството.

Ø   Ако имаш информация за хора, в близост до огнището на запалване, или в района на пожара, подай бързо тази информация.

Ø   Ако запалването е в начална фаза, може да го потушиш с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Ако имаш възможност използвай вода или налична техника.
Защити дрехите и косата си от запалване /при възможност ги намокри/, както и дихателните си пътища /с мокра тъкан или други предпазни средства/.

Ø   Разкажи на пристигналите на място пожарни екипи цялата информация, с която разполагаш и следвай техните указания.

 

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР

 

В ход са дейности по прибирането на селскостопанската реколта.

С повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в полските и горски територии. Като най-чести причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.

С цел опазване на земеделските земи са изпратени писма с указания и мерки за недопускане възникване и разпространение на пожари до фирми и организации, имащи отношение по осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания (държавни горски и ловни стопанства, управления на пътната и железопътната инфраструктура, електроразпределителни дружества, земеделски стопани, поделения на Министерството на отбраната и др.). От органите за пожарна безопасност и защита на населението ежедневно се извършват проверки по спазване на изискванията при извършване на дейности в земеделските земи, както и проверки на земеделската техника, участваща в жътвената кампания, в т.ч. зърнокомбайни и друга техника (товарни автомобили, трактори и сламопреси).

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, участващи в прибирането на селскостопанската реколта, към по-висока отговорност при изпълнение на своите дейности в/или в близост до житните масиви за недопускане възникването и разпространението на пожари. В жътвената кампания да се използва земеделска техника, която е технически изправна и оборудвана с необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).