ВАЖНО!!!

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на […]

Read More

З А П О В Е Д № 1173

Гр.Несебър, 10.06.2021г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №97-НС от 22.05.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 11.07.2021г. З А П О В Я Д В А М : 1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали […]

Read More

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 45 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 11. юли 2021 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, Ви каня на 04.06.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за […]

Read More

З А П О В Е Д №872 гр.Несебър, 18.05.2021г.

  Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс: О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:

Read More

З А П О В Е Д №871 гр.Несебър, 18.05.2021г.

  На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021година, съгласно приложението, което е неразделна […]

Read More