Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-43/07.01.2014 год.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване от съществуващ ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с.Оризаре, от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м.Корията ”, землище с.Тънково, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, с обхват на трасето землищата на с.Тънково и с.Оризаре.

За територията на с.Оризаре трасето пресича 4 ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ 53822.191.12-овощни насаждения, собственост на Димитър Колев Джамбазов, Георги Колев Джамбазов, Стефан Димитров Джамбазов и Никола Георгиев Джамбазов с дължина 21м, ПИ 53822.19.125-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 3м, ПИ 53822.19.127- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 4м, и ПИ 53822.19.133- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 510м.

За територията на с.Тънково трасето преминава през 3 поземлени имота:ПИ 73571.1.504- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 14м, ПИ 73571.1.509- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 1311м и завършва в ПИ 73571.1.533- нива, собственост на възложителя.
Предвиден е сервитут на провода по 2м в ляво и дясно от оста му.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews