Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-51/07.01.2014 год.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване от съществуващ ЖР стълб №5 на отклонението на ВЕП 20 кV „Полевъд ” към ТП „АХЦ” в ПИ 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м.”Боруна”, землище с.Тънково, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, с обхват на трасето землищата на с.Тънково и гр.Несебър.

За територията на Несебър трасето пресича 3 ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 97м, ПИ 51500.57.56-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 6м, ПИ 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина 15м.

За територията на с.Тънково преминава през 2 поземлени имота:ПИ 73571.27.145- път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина на провода 1570м до ПИ 73571.22.45-нива-собственост на възложителя с дължина 25м

Предвиден е сервитут на провода по 2м в ляво и дясно от оста му.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews