Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-628/03.02.2014 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ І-566 /61056.501.465/ в кв.65 по плана на с.Равда .
С представеният проектът УПИ І566 в кв.65 се преоформя с цел подобряване вътрешно уличната мрежа в квартала, като към УПИ І-566 се придаде площта на улицата между о.т.656 и о.т.133 и същата площ се отнеме за продължаване на паркинга о.т.656- о.т.657 до заустването му в съществуващата улица о.т.653-о.т.665. Проектът за ПУП-ИПРЗ има за цел също така да се коригират и допуснатите пропуски и неточности в предходния план по отношение определяне на зона „А” по ЗУЧК и квадратурата на имота. В преоформения УПИ да се ситуира подходяща застройка с цел реализация на инвестиционните намерения за изграждане на курортна сграда за сезонно ползване-зона „Ок”.
С плана за регулация от УПИ І-566 на площ от 1965 кв.м се образува УПИ І-566 със същата площ, като от нея 244 кв.м попадат в зона „А” по ЗУЧК. Отнетата площ за продължаване е 295 кв.м и същата площ се придава към източната част на имота. С плана за застрояване се предлага строителство, отговарящо на застрояване в курортна и жилищна зона, съгласно Наредба №7 и ЗУЧК, при следните градоустройствени показатели:
1.За частта от имота, попадащ в зона „А” по ЗУЧК-244 кв.м, Кпл-20%, Кинт-0,5, Нкорниз-до 7,50м и озеленяване-70%.
2.За частта извън зона „А”-1721 кв.м- Кпл-30%, Кинт-1,5, Нкорниз-до 15м и озеленяване-50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331Публикувано на 03.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews