Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
Общинска служба по земеделие – гр.Несебър


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ,
Областна дирекция «Земеделие» Бургас и Общинска служба “Земеделие “ гр.Несебър Ви информират:

Във връзка с прилагането на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”
срокът за прием на първоначални декларации е удължен, съгласно Заповед РД 09-88/13.02.2014г. на министъра на Земеделието и храните,
считано от 19.02.2014 г. до 28.02.2014 г.
Помощта ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери. Процедурата има два етапа:
Първи етап:
- подаване на първоначална декларация;
- получаване на ваучер за намалена акцизна ставка на 60% от декларираният прогнозен разход на гориво.
Втори етап:
- подаване на окончателна декларация;
- получаване на изравнителен ваучер.
Подаване на първоначална декларация /първи етап/:
1.КОГА ? - Удължен срок: 19.02.2014 – 28.02.2014г.
2.КЪДЕ ? - В Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица).
3.КАКВО ? - Фермерите декларират прогнозни данни за обрабатваемите площи по видове култури и отглеждания брой животни по видове и заявяват прогноза за годишното потребление на газьол.
4.КОЙ ИМА ПРАВО НА ПОМОЩ ? - земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които произвеждат земеделска продукция.
• Кандидатите трябва да имат актуална регистрация, като за периода на подаване на деклараците за актуална се счита, както регистрацията за 2012/2013, така и регистрацията за 2013/2014, в случай че земеделския производител я е подновил.

5.НА КАКВИ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ ? :

• да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
• да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
• да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
• да не са в производство по ликвидация;

6. КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ? :
• Копие от лична карта на физическото лице или на управителя на юридическото лице, или нотариално заверено изрично пълномощно;
• Копие от заверена регистрационна карта за съответната година по Наредба № 3 от 1999 г.
7.КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ? :
• Признават се разходите за гориво за мероприятия, извършвани през календарната 2014 г. за собствена или наета с договор земеделска техника, регистрирана в КТИ (Контролно-техническа инспекция) към МЗХ.
• Ваучерите се използват само и единствено за получаване на газьол в литри и не се разменят срещу пари.
• От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

Допълнителна информация може да получите в Общинска служба по земеделие гр.Несебър, ул.” Еделвайс” №6,тел.: 0554/43484 ; 0879021038Началник ОСЗ:
/инж.Й.Сачанов/

Публикувано на 21.02.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews