Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1941/18.03.2014 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда .

Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти пл.№486 и №561 по КВС на с.Равда. За НПИ №486 и №561 е бил изготвен, процедиран и одобрен със Заповед №63/07.11.1997г. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна. С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план. От имот 61056.501.29 се обособява УПИ І-486 в кв.35а с площ 366кв.м., от имот 61056.501.28 се обособява УПИ VІІ-486 в кв.35а с площ 426кв.м., от имот 61056.501.27 се обособява УПИ VІ-486 в кв.35а с площ 438кв.м., от имот 61056.501.26 се обособява УПИ V-486 в кв.35а с площ 389кв.м. , от имот 61056.501.24 се обособява УПИ ІV-561 в кв.35а с площ 383кв.м., от имот 61056.501.25 се обособява УПИ ІІ-486 в кв.35а с площ 728кв.м., от имот 61056.501.582 се обособява УПИ ІV-486 в кв.60а с площ 417кв.м., от имот 61056.501.583 се обособява УПИ V-486 в кв.60а с площ 408в.м., от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-561 в кв.60а с площ 337кв.м., от имот 61056.501.17 се обособява УПИ ІІ-486 в кв.60а с площ 1231кв.м., от имот 61056.501.547 се обособява УПИ І-561 в кв.60а с площ 440кв.м., УПИ ІХ-486 в кв.60а с площ 395кв.м., УПИ Х-486 в кв.60а с площ 395кв.м. За имот с идентификатор 61056.501.584, кв.60а със Заповед от 2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ.
С предложеното решение не се предвижда процедура по отчуждаване от имотите за улична мрежа, тъй като имотните граници на новообразуваните УПИ съвпадат с границите по действащата кадастрална карта, които граници съвпадат с регулационните по отменения ПУП и така се владеят от собствениците и обстоятелство, че върху площите които с първоначалната разработка са отредени за обекти на транспортната инфраструктура са реализирали съответните мероприятия.
С плана за застрояване се регламентират в застройка законно изградената сграда в УПИ VІІ-486 в кв.60а. За новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс” и максимална височина на застрояване Н=10,00м. и се установяват устройствени показатели както следва:

За УПИ ІІ-486 в кв.60а - Кплътност=45%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ І-561 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ ІV-486 в кв.60а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ V-486 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VІ-561 в кв.60а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VІІ-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ ІХ-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ Х-486 в кв.60а - Кплътност=36%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ І-486 в кв.35а - Кплътност=35%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ ІІ-486 в кв.35а - Кплътност=42%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 33%;
За УПИ ІV-561 в кв.35а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ V-486 в кв.35а - Кплътност=39%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VІ-486 в кв.35а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;
За УПИ VІІ-486 в кв.35а - Кплътност=37%, Кинтензивност=1,5, и минимално озеленена площ от 50%;

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331Публикувано на 18.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews