Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ЗАПОВЕД № 656 Град Несебър, 19.03.2014 година

Между Община Несебър и Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД, гр. София е сключен Договор за наем №56 от 30.09.2011г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд град Несебър с вх. рег. № 9626, акт 117, том 4 от 25.10.2011г., съгласно който Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД в качеството на наемател ползва общински имот с идентификатор 61056.502.497 по кадастралната карта на с.Равда, на площ от 836 кв.м, бивш УПИ V, кв.22 по регулационния план на с.Равда, АОС №4771/10.06.2011г. за допълнителна площадка за реализиране на обект, представляващ „Брегоукрепване на общински имоти с идентификатори 61056.502.507, 61056.502.499 и 61056.502.584 по кадастралната карта на с.Равда, община Несебър.

Договорът е сключен за срок от 01.10.2011г. до завършване на строително монтажните работи по горепосочения обект, като срока на действие на Договора е минимум една година, но не по - дълъг от 10 години. Уговорената месечна наемна цена е в размер на 1008 лева с ДДС, платими до 10 - то число на текущия месец.

След справка в отделите „Общинска собственост” и „Финансово-счетоводно обслужване” при Община Несебър, се установи, че наемателя има неплатени наемни вноски за периода от месец август 2012г. до настоящия момент, за което е уведомен с писмо изх. №92-00-415/27.05.2013г. Писмото е изпратено по пощата, но не е получено, поради преместване на фирмата на друг адрес. Чрез куриерска фирма „Спиди” същото уведомление е изпратено повторно на адреса, вписан в Търговския регистър като адрес на управление: гр.София, район Триадица, кв. Южен Парк, бл.43, вх.Д и видно от обратната разписка, г-жа Рибакова е получила писмото на 27.09.2013г.

В община Несебър е получен отговор от г-жа Татяна Василева, вписана като управител на Дружеството в Търговския регистър, вх.№92-00-843/25.10.2013г., с който е изразена готовност дължимите наемни вноски да бъдат заплатени в срок до средата на месец декември 2013г.

На 06.02.2014г. в община Несебър е получено съобщение от Татяна Василева, вх. № Н5-ОС-843#2, с което информира общината, че считано от 01.11.2013г. тя е заличена като управител на „Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД и бъдеща кореспонденция да бъде изпращана на г-н Костас Економу, в качеството му на съдружник.

Към настоящия момент – 18.03.2014г. плащания не са извършени. Предвид изложеното, на наемателя на адреса на управление на фирмата, е изпратено писмо, с изх. № Н5-ОС-843#1 от 31.01.2014г., с което същия е уведомен, че на осн. чл.26, ал.1 от АПК, Община Несебър инициира производство по издаване на Заповед за прекратяване на наемното правоотношение. Цитираното уведомление е изпратено и на електронна поща на наемателя, обявено е и на информационното табло, както и в сайта на Община Несебър с дата 18.02.2014г.

В предоставения от Община Несебър срок за жалби, възражения и становища, такива не са постъпили, поради което от Кмета на община Несебър е издадена Заповед за прекратяване на наемното правоотношение №481 от 04.03.2014г., като е посочен и срок за доброволно освобождаване на наетия имот. Заповедта, с изх. №Н5 - ОС - 843#3 от 06.03.2014г., е изпратена на наемателя, на посочения от него адрес на управление, както и поставена на таблото за обявления в сградата на общината. Видно от обратната разписка писмото е получено на 07.03.2014г. от г-жа Рибакова, но в срока посочен в поканата общинският имот не е предаден доброволно от „Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД и с оглед на събраните доказателства и след преценка на всички описани обстоятелства и приложени документи, считам, че е налице предпоставка за издаване на Заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС за изземване на общинския имот, който се владее без правно основание, а именно:
- Договорът за наем №56/30.09.2011г., по силата на който „Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД е ползвал общинския имот е прекратен, считано от 04.03.2014г. , т.е наемателят представа да има качеството на наемател на общинския имот и ползването му след тази дата е без основание.
Предвид гореизложеното и на основание чл.65, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се изземе общински имот на площ от 836 кв.м с идентификатор 61056.502.497 по КК на с.Равда, при съседи 61056.502.498, 61056.502.537, 61056.502.496, стар идентификатор УПИ V, кв.22 по плана на с.Равда, АОС №4771/10.06.2011г., за допълнителна площадка за реализиране на обект на техническа инфраструктура представляващ „Брегоукрепване на общинските имоти с идентификатори 61056.502.507, 61056.502.499 и 61056.502.584 по КК на с.Равда от „Емералд Пропърти Мениджмънт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица, кв. Южен Парк, бл.43, вх.Д, ЕИК 175071172, който го владее без правно основание, поради прекратяване на Договор №56/30.09.2011г.

2. За обeзпечаване изпълнението на заповедта назначавам комисия в състав:
Председател: Стоянка Узунова - Нач.отдел „Общ.собственост”
членове: Георги Червенков - Нач.отдел „Контролен блок”
Милена Василева - гл.юрисконсулт;
Гинка Токмакчиева - гл.специалист в отдел „УТ”;
Костадинка Славова - гл.експерт в отдел „Общ.собственост”
Комисията да изпълни заповедта като посети имота на 31.03.2014г. от 09.00ч. и състави протокол за действията по изземването на общинския имот.

3. Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РПУ - Несебър, за осигуряване присъствието на двама служители на РПУ - Несебър за изпълнението.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтерисованите лица пред АПК – гр.Бургас. Съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда разпореди друго.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтерисованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Николай Димитров/Публикувано на 24.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews