Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 749 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект„Външен водопровод и канализация” за поземлен имот с идентификатор №51500.84.54 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване. Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 750 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.85.4 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1101 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 754 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на на ПУП-ПП за обект „Външно водоснабдяване” за имот с идентификатор 39164.26.136 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сокбунар” през имоти ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 по КК на с. Кошарица, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – полски път собственост на Община Несебър.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 755 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О. ”Инцараки”, землище гр. Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот 11538.1.98 с трайно предназначение на триторията: земеделска и начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас .
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 756 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. Захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.27 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 757 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда „Аполон-Несебър” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.53 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 758 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда „Аврора” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.16 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 759 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.26 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 760 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда №1” в поземлен имот с идентификатор №51500.17.32 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 761 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище” в поземлен имот с идентификатор №51500.21.7 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 762 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради №1 и №2” в поземлен имот с идентификатор №51500.84.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 763 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Главен уличен водопровод ПЕВП ф315 от същ. ШСК DN 500 на ПЕВП ф500 до СВО-2Ф 225 – ПЕВП в гр. Свети Влас” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
С решение № 768 от Протокол № 22 / 24.03.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Главен водопровод от деривация „Камчия” до водоем „Ханска шатра”-ІІ-ри етап и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.Дата: 02.04.2014 год.
Публикувано на 02.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews