Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СПИСЪК
с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността
Началник отдел „Информационна сигурност”


Kонкурсната комисия, определена със заповед на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Любомир Борисов Борисов

ІІ. Недопуснати кандидати:

2. Аделина Здравкова Емилова
Подадените документи с вх.№ Н1-0А1-1888 са пълни, но участника няма необходимия професионален опит за заемане на длъжността.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС – Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността.

3. Ивайло Тошков Иванов
Подадените документи с вх.№ Н1-0А1-1900 не са пълни- липсва документ, удостоверяващ необходимия професионален опит.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС – Няма представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит, изискуем за длъжността, съгласно обявлението и длъжностната характеристика.


4. Костадин Георгиев Костадинов
Подадените документи с вх.№ Н1-0А1-1882 са пълни, но участника няма необходимия професионален опит за заемане на длъжността.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС – Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността.


Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20 Май 2014 г. /Вторник/ в 09.30 часа за решаване на тест в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала партер.
Забележка: Нормативна база върху която ще бъде изготвен теста:
- Закон за държавния служител;
- Закон за администрацията;
- Закон за защита на класифицираната информация.

В теста ще бъдат включени и въпроси от следната тематика:
- сигурност на информацията;
- заплаха за класифицираната информация и информационната сигурност;
- управление на риска във информационната система;
- организационни мерки за защита на информацията и сигурността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Стойко Стоянов/Публикувано на 09.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews