Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3383/08.05.2014 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №115 от 08.05.2012 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-471, VІІ-471, VІІІ-471 и ІХ-471 в кв.49 по плана на с.Равда .

Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване касае прокарване на регулационните линии на УПИ VІ-471 по имотни граници на имот с идентификатор 61056.502.481, като се променя номера му на УПИ VІ-481, прокарване на регулационните линии на УПИ ІХ-471 по имотни граници на имот с идентификатор 61056.502.484, като се променя номера му на УПИ ІХ-484 и обеденяване на УПИ VІІ-471 и VІІІ-471 в новообразуван УПИ VІІ-482,483, чийто регулационни линии се прокарват по вътрешните имотни гграници на имоти с идентификатори 61056.502.482 и 61056.502.483. За новообразуваните УПИ VІ-481, VІІ-482,483 и УПИ ІХ-484 се установява устройствена зона „Жс” и нов начин на застрояване-свързано основно застрояване в трите имота и устройствени показатели за УПИ VІ-481 и УПИ ІХ-484: Кпл=70%, К инт=1.70, максимална височина Н=15.00м и минимално озеленена площ 30%. За УПИ VІІ-482,483 съгласно чл.27, ал.3 от Зут Кпл-не се ограничава, Кинт-не се ограничава, минимално озеленена площ 30%, максимална етажност Н=15,00м, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Публикувано на 09.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews