Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-3952/27.05.2014 год.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е преработен проект на парцеларен план на обект: «Северен околовръстен път с.Равда от о.т.11 до о.т.559», за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Видно от преработеният проект обектът се намира северно от урбанизираната територия на с.Равда. Оста на проектния път минава по околовръстния полигон на населеното място, като началото на трасето е от о.т.11/северозападно от УПИ І, кв.60/, а края застъпва ПИ 61056.501.444 в кв.68 и площта на север от него. Ширината на пътя в първия участък е 13,50м, след което се стеснява до 10,5м ширина, а след о.т.9 става 12,5м и остава така до о.т.121. След о.т.121 се стига до кръгово кръстовище, от което тръгват още две разклонения към улици с идентификатори по КК 61056.501.501 и 61056.501.520 където е краят на трасето. От юг границата на проектното трасе минава по улично регулационната линия на около 10см от северните граници на имотите от урбанизирана територия. Южното платно покрива част от ПИ 61056.501.505, минава по продължение на ПИ 61056.501.502 и завършва препокривайки част от ПИ 61056.501.501. Платното от север на осовата линия минава през земеделски земи. Характерно за тях е , че по-голяма част от имотите са с променено предназначение и се отнасят към вид територия „урбанизирана територия”и са както следва: имот 61056.52.100-земеделска територия-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър: имот 61056.65.11-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Петър Георгиев Олчев, Софийка Илиева Костадинова, Генчо Георгиев Олчев, Златка Борисова Недева, Евгения Георгиева Кавалджиева, Никола Божинов Олчев, Софка Борисова Накова, Любен Георгиев Олчев, Мария Божинова Кьосева, Димитър Николов Димитров, Минка Стоянова Олчева, Магда Николова Ичкова: имот 61056.66.102- земеделска територия-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър: имот 61056.68.12-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Крум Гаврилов Радков: имот 61056.68.21-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Катя Кирилова Козарева, Анка Захариева Козарева, Катина Костадинова Черкезова, Борис Траев Козарев, Филип Траев Козарев, Борис Илиев Офилов, Трайко Кирилов Козарев, Калинка Русева Офилова, Яни Костадинов Стоянов и Таня Костадинова Стоянова: имот 61056.68.22-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Борис Петров Ванчуров, Кръста Петрова Кешишева: имот 61056.68.23-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Щерион Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Недялка Зафирова Георгиева, Елена Зафирова Мандулева и Атанас Зафиров Лулчев: имот 61056.68.100-земеделска територия-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър: имот 61056.69.1-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Николина Тодорова Кирова:имот 61056.69.2-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Димитър Аристидов Мелев, Катерина Христова Йовчева, Софка Аристидова Попова, Свобода Аристидова Кусева, Христо Аристидов Мелев, Донка Георгиева Петрова, Георги Томов Джавтанов, Радостин Георгиев Джавтанов, Мария Григорова Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Мария Григорова Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Катерина Христова Йовчева: имот 61056.69.3-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Наследници Сотир Георгиев Терзиев: имот 61056.69.4-земеделска територия-друг вид нива-собственост на Христина Димова Куртева: имот 61056.65.10-урбанизирана територия-за друг курортно-рекреационен обект-собственост на Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов, Пенка Христова Костова, Василка Христова Лукова, Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанасова Делиатанасова, Елена Петрова Делиатанасова, Мирослав Николов Делиатанасов, Калинка Николова Рингбауер, Невена Христова Маслинкова, Петър Николов Делиатанасов, ПНетър Николов Делиатанасов, Кирил Илиев Делиатанасов, Невенка Николова Андонова: имот 61056.66.6-урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Ангелина Димитрова Касърова, Марийка Георгиева Христова, Страхил Костадинов масларов, Траю Костадинов Масларов, Дионис Георгиев Офилов, Дафина Дионисова Кърчева, Димитър Дионисов Офилов, Лефтерия Дионисова Кехайова, Костадин Димитров Даменлиев: имот 61056.68.18- урбанизирана територия-за друг курортно-рекреационен обект-собственост Атанас Иванов Делиатанасов, Никола Иванов Делиатанасов, Веска Иванова Маждаркова, Трайко Иванов Делиатанасов: имот 61056.68.26- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Ангелина Миткова Попова, Георги Костадинов Нищелков, Александър Иванов Алексиев, Николай Иванов Алексиев: ивот 61056.68.106- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Крум Гаврилов Радков и Лилия Бориславова Радкова:имот 61056.68.107- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на Крум Гаврилов Радков, Георги Лазаров Бербатов, Лилия Бориславова Радкова, Христо Лазаров Бербатов, Лиляна Христова Делякова, Елена Георгиева Бербатова и Виолета Христова Дудева: имот 61056.68.108- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Равда Резидънс” ООД: имот 61056.68.117- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Ейч Джи-Ен Груп” ООД: имот 61056.68.118- урбанизирана територия-ниско застрояване до 10м-собственост на „Ейч Джи-Ен Груп” ООД.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.


Публикувано на 27.05.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews