Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е

По  реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


                 С решение  810 от Протокол   № 23 / 02.06.2014 год.   на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, съгласува преработен проект за ПУП-ПП за обект: „Северен околовръстен път  с.Равда от о.т.11 до о.т.559".
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Дата: 13.06.2014 год.


                 С решение  № 813 от Протокол № 23 / 02.06.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1  във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването  на ПУП-ПЗ по Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението в обхват    имот с идентификатор 53822.17.475, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 16908 кв.м, находящ се в землището на с.Оризаре, местност „Корията".


 Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 13.06.2014 год.


       С решение  № 821 от Протокол № 23 / 02.06.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  разрешава изработването на на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта №2 на главен колектор към КПС 15”, с трасе, засягащо имоти ПИ 51500.56.45 с НТП отводнителен канал, ПИ 51500.56.47 с НТП път от републиканската пътна мрежа, ПИ 51500.57.51 с НТП път от републиканската пътна мрежа, ПИ 51500.61.3 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 51500.66.33 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 51500.69.47 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 51500.73.28 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път в землището на гр.Несебър и ПИ 61056.25.102 с НТП пасище, мера, ПИ 61056.25.103 с НТП водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и ПИ 61056.25.106 с НТП път от републиканската пътна мрежа в землището на с.Равда и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.  


                Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 13.06.2014 год.


               С решение  822 от Протокол № 23 / 02.06.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.22.104 с трайно предназначение  земеделска  земя   и  начин  на  трайно  ползване-друг  вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, целия на площ от 2267  кв.м,   находящ  се  в  землището  на  с.Равда,   местност „Мерата"  за неземеделски нужди,  при устройствени показатели Кпл-50%,  Кинт-1,20,Н=10,00м и мин.озеленяване-40% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.


                Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 13.06.2014 год.


            С решение  № 823 от Протокол № 23 / 02.06.2014 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  разрешава изработването на на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - овощна градина, целият на площ 3 088 кв.м., находящ се в землището на с.Кошарица ,местност "Сулуджана" за неземеделски нужди, а именно зона „Жм" за „жилищно строителство", при устройствени показатели: Кплътност=60%, Кинтензивност=1.20, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване -40% и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.


                Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 13.06.2014 год.Публикувано на 13.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews