Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК
с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността
Главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит”
при Община Несебър


Kонкурсната комисия, определена със заповед на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Светла Владкова Живанкина-Георгиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06 Октомври 2014 г. /Понеделник/ в 10.00 часа за провеждане на конкурс (решаване на тест) в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала партер.
Забележка: Нормативна база върху която ще бъде изготвен теста:
- Закон за вътрешния одит в публичния сектор;
- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
- Закон за публичните финанси;
- Закон за обществените поръчки;
- Закон за държавния служител;
- Закон за счетоводството;
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Стандарти за вътрешен одит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/Стойко Стоянов/Публикувано на 09.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews