Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-7252/23.10.2014г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ е издадено Разрешение №338/22.10.2014г. на кмета на община Несебър, за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж на “Вилни сгради” в ПИ с идентификатори по кадастрална карта 39164.13.344, ПИ 39164.13.345 и ПИ 39164.13.346 находящи се в землището на с.Кошарица, месност ”Кору дере” общ.Несебър.
Проектът да бъде изработен в следния обхват:
-проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с отреждане за свободно, ниско етажно застрояване в ПИ 39164.13.339, ПИ 39164.13.340, ПИ 39164.13.344, 39164.13.345, ПИ 39164.13.346 и ПИ 39164.13.347, в устройствената зона „Ов” и устройствени показатели: Кплътност=40%, Кинт.=0.80, максимална височина Н=7.00м. и мин. озеленена площ 50%.
-инвестиционен проект за Вилни сгради за сезонно ползване в ПИ 39164.13.344, ПИ 39164.13.345 и ПИ 39164.13.346 изменение на ПУП- План за регулация за УПИ ІІІ-86 и УПИ V-86 кв.5 по плана на с.Кошарица, община Несебър.
Разрешението и заданието за допускане на ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел.  за контакт /0554/293-42/Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews