Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. №Н2-УТ-7350/27.10.2014г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за изменение на ПУП- устройствени план схеми за обект: „Външен канал” за УПИ ХІV-579, кв.52 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.338, имоти общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.504.589 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и ПИ 11538.504.590 с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица . Трасето започва от съществуваща ревизионна шахта в ПИ 11538.504.589 и пременава на север до УПИ ХІV-338, кв.52, като се предвижда изграждане на 5 броя нови ревизионни шахти по дължината на трасето в гореописания имот по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 293.37м. и сервитути с ширина 3.00м. по 1.50м. отляво и от дясно на оста на трасето.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Публикувано на 27.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews