Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД НЕСЕБЪР - ОБЯВА

В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 875 по Протокол № 24/2014г., взето на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36 от Наредба №7 на Общински съвет Несебър, Общински съвет – Несебър насрочва конкурс за избор на управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев” по реда на Наредба №7 за срок от пет години.
I. Определя следните изисквания към кандидатите -
1. Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по
медицина и призната специалност.
2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар.
1. Да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат
регистрация като еднолични търговци.
2. Да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност.
3. Да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. Да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото
да заемат материално-отчетническа длъжност.
II Необходими документи за участие в конкурса:
1. Диплом за образователно квалификационна степен “магистър” и
документ удостоверяващ придобита специалност.
2. Копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудов стаж.
3. Медицинско свидетелство
4. Автобиография
5. Свидетелство за съдимост
6. Нотариално заверена декларация за липса на обстоятелства от II т. 3,4 и т.5
7. Препоръки от последна месторабота
8. Бизнес програма за развитието и дейността за медицински Център
9. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст.
ІІІ. Срок за подаване на заявление и документи по т.ІІ
- 15 дневен от публикуване на съобщението за решението на Общинският
съвет в централен или местен вестник, а именно: От 21.11.2014г. до 05.12.2014г.
Документите да се представят в деловодството на община Несебър в запечатан
непрозрачен плик, като Програмата за развитие и дейността на медицинския център да се представи в отделен запечатан плик, приложен към изискваните документи.
ІV. Дата за провеждане на Конкурса – 11.12.2014г. от 11:00 часа в сградата на Общинка администрация – гр. Несебър.
Настоящото Съобщение е публикувано в местно печатно издание на 20.11.2014г., както и на сайта на община Несебър - http://nessebarinfo.com

Публикувано на 17.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews