Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ДО СВЕТЛАНА ЕВГЕНИЕВА МИНЧЕВА-ПАСКАЛЕВА

УЛ. „АНЖЕЛО РОНКАЛИ“ №12, ЕТ. 2
ГРАД СОФИЯ ОБЩИНА СТОЛИЧНА ОБЛАСТ СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА-ПАСКАЛЕВА,

Уведомяваме Ви, че на 05.10.2014 г. лицето Здравка Тодорова Минчева е починала. Тя бе настанена със Заповед №1527/28.09.2012 г. на Кмета на община Несебър, в общинско жилище: стая №207 находяща се в общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър, с адрес: ул.“Любен Каравелов“ №3, гр. Несебър.

От служебно издадено удостоверение за наследници с изх. №509/13.11.2014 г. от отдел „ГРАО“ при община Несебър, е видно, че Вие сте единствен наследник на починалата.

Във връзка с предприемане действия по освобождаване на общинската стая и приключване преписката на починалата, е необходим да се явите в 3/три/ дневен срок от получаване на настоящото писмо, в отдел „Общинска собственост“, община Несебър.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към Марияна Зайчева - гл. експерт в отдел „Общинска собственост“ при община Несебър на следтите телефони: 0554/2-93-85; 0554/2-93-86 или 0893/505-140.

Приложение: Копие на удостоверение за наследници изх. №509/13.11.2014 г.


С уважение,

СТОЯНКА УЗУНОВА
Началник отдел “Общинска собственост”


ДОКУМЕНТ

Публикувано на 21.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews