Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-8162/28.11.2014г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект „Външно ел. захранване на лятна къща” в УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас с идентификатор по одобрена КК 11538.504.838, през имот ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Трасето за полагане на външното ел. захранване се прокарва през имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение натериторията: земеделска и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и учредяване право на прокарване през общински имот с идентификатор ПИ 11538.1.98. Трасето започва от съществуваща мрежа ниско напрежение в полски път от „БКТП „кв.55” в ПИ 11538.1.3 и пременава на север до нов разпределителен шкаф и електромерно табло на границата на УПИ ХХVІІІ-737, кв.55 по плана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас. Дължината на трасето ще бъде 9.00м. и вервитути от 0.60м. от двете страни.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Публикувано на 28.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews