Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.


В предвид горното е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:

§ 1. Изменя чл. 152, ал .1 и същата придобива следната редакция:

За закупуване на входни билети и такси на екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се събират следните входни такси:
1. Входни билети за Археологически музей:
А) Индивидуални посетители
- Възрастни - 6.00 лв.
- Деца - 3.00 лв.
Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:
- Възрастни - 5.00 лв.
- Деца - 2.50 лв.
2. Входни билети за църква „Св.Стефан":
А) Индивидуални посетители:
- Възрастни - 6.00 лв.
- Деца - 3.00 лв.
Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:
- Възрастни - 5.00 лв.
- Деца - 2.50 лв.
3. Входни билети за църква „Св.Спас", църква „Христос Пантократор", Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:
А) Индивидуални посетители:
- Възрастни - 3.00 лв.
- Деца - 2.00 лв.
Б) Групи над 20 души (без договор) и Фирми с договор:
- Възрастни - 2,50 лв.
- Деца - 1.50 лв.
4. Комбинирани билети :
4.1. Археологически музей и Етнографски музей:
- Възрастни - 8.00 лв. - Деца - 4.00 лв.
4.2. Църква „Св.Стефан” и църква „Св.Спас”:
- Възрастни - 8.00 лв. - Деца - 4.00 лв.
4.3. Археологически музей и църква „Св.Стефан” :
- Възрастни - 10.00 лв.
- Деца - 5.00 лв.
4.4. Археологически музей, църква „Св.Стефан” плюс 1 обект по избор („Св.Спас", църква „Христос Пантократор", Етнографски музей, църква „Св.Йоан Кръстител” или църква „Св.Параскева”):
- Възрастни - 12.00 лв.
- Деца - 6.00 лв.
4.5. Археологически музей, църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор” и Етнографски музей:
- Възрастни - 15.00 лв.;
- Деца - 8.00 лв.
4.6. Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”:
- Възрастни - 15.00 лв.;
- Деца - 8.00 лв.
4.7. /нова/ всички седем музейни обекти /Археологически музей, Етнографски музей, Църква „Св.Стефан”, църква „Св.Спас”, църква „Хр.Пантократор”, църква „Св.Йоан Кръстител” и църква „Св.Параскева”/:
- Възрастни - 20.00 лв.;
- Деца - 10.00 лв.
5. За екскурзоводско обслужване:
5.1. Екскурзоводски беседи:
А) Групи до 20 души:
- на български език за ученици и студенти - 10.00 лв.
- на чужд език (руски, немски, английски) - 30.00лв.
Б) Групи над 20 души:
- на български език за ученици и студенти - по 0.50 лв. на човек;
- на чужд език (руски, немски, английски) - по 1.50лв. на човек
5.2. Панорамни обиколки:
А) Групи до 20 души:
- „Месамбрия – Месемврия - Несебър” - 30.00 лв.
(обхваща всички периоди от историята на града)
- „Вяра в Несебър” - 20.00 лв.
(представя развитието на Несебър като църковен център)
- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект - 60.00 лв.
(макс. продължителност 1 час)
Б) Групи над 20 души:
- „Месамбрия – Месемврия - Несебър” - по 1.50 лв. на човек
- „Вяра в Несебър” - по 1.00 лв. на човек
- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект - по 3.00 лв. на човек (макс. продължителност 1 час)
5.3. Панорамни обиколки с фикскиран час + вход за църква „Св.Стефан” и за група най-малко от 5-ма души:
- възрастни - 10.00 лв. на човек;
- деца - 5.00 лв. на дете
5.4. Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт) - 5.00 лв. (на устройство -български, руски, немски, английски, френски език).
Забележка: При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс панорамна обиколка според вида.

§ 2. чл. 152, ал. 3, т. 1 се отменя

§ 3. Изменя чл. 138 както следва:

Ал. 1. За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници за срок от 3 години, се заплаща 900,00 лева. Сумата може да бъде платена еднократно или на три равни вноски до 1 март на съответната календарна година от срока на действие на разрешителното.
Ал. 2 При неизплащане на съответната вноска, в случай на разсрочено плащане, Кметът на Община Несебър има право да отнеме разрешителното за извършване на таксиметров превоз на пътници на основание чл. 28 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници
§ 4. Приема нов член 170е със следния текст:
Определят се следните цени за услуги, свързани с ползване на общинско имущество- фитнес зала в многофункционална зала в гр. Обзор, както следва:
Т. 1 - за еднократно посещение – 3,00лв.;
Т. 2 – месечна абонаментна карта – 30,00лв;
Т. 3 – шестмесечна абонаментна карта – 120,00лв;
Т. 4- годишна абонаментна карта – 200,00лв.

§ 5. Измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.
ІІ. Целите, които се поставят:
Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата нормативна уредба.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
Не са необходими.
ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Завишаване приходите от дейността на ОМ „Старинен Несебър” гр. Несебър и популяризиране на Несебър като туристическа дестинация с нови културни обекти, запазване размера на приходите от такси за издаване на разрешително за таксиметров превоз, както и регламентиране на цена на услуга за ползване на общинска фитнес-зала с цел възстановяване разходите по издръжката и.

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени кореспондират с правото на ЕС.Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews