Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект-“ Водоснабдяване и канализация на с.Гюльовца, община Несебър”-подобект „ПУП-Парцеларен план за канализация от с.Гюльовца до с.Оризаре, общ.Несебър” за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на новопроектираната канализация преминава през ПИ 18469.31.38-път от републиканската пътна мрежа-държавна частна собственост и ПИ18469.32.41-земеделска територия-общинска частна собственост в землището на с.Гюльовца. След това продължава през ПИ 53822.11.448-път от републиканската пътна мрежа-държавна частна собственост и ПИ 53822.11.330-земеделска територия-общинска частна собственост в землището на с.Оризаре общ.Несебър.

Определен е сервитут по 3.00м. от двете страни на оста на проектната канализация засягащ следните имоти: в землището на с.Гюльовца –ЕКАТТЕ 18469, 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 32.10; 32.12; 32.13; 32.40; 32.41; 32.45; 32.46; 32.47; 32.50; 32.53; 32.54; 501.464;
в землището на с.Оризаре–ЕКАТТЕ 53822, 11.330; 11.417; 11.449; 11.679; 11.680; 11.681; 11.686; и 11.687.
Общата дължина на трасето на канализацията е 1159 м.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. тел. 0554/2-93-42.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews