Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

До Общински съвет Гр. Несебър

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Николай Димитров кмет на Община Несебър

ОТНОСНО: Измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008 г..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед приетите изменения в ЗМДТ, публикувани в ДВ бр.105 от 19.12.2014 г. е необходимо да се актуализират някои текстове и срокове в Наредба № 14 с цел уеднаквяване на местното с националното законодателство.
С цел облекчаване на данъкоплатците с промените в ЗМДТ се определя възможност за подаване на декларациите по електронен път и се въвежда синхрон в действията и обмена на информацията между държавните институции. Направените промени налагат данъчни облекчения на екологичните категории превозни средства.
Отпадането на досегашното ограничение за плащане на задълженията от 1 март ще даде възможност на общините да получават приходи и през зимните месеци, а данъкоплатците да погасят по-рано задълженията си с отстъпка.
С цел прилагане на промените в ЗМДТ на основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси предлагам Общинският съвет да приеме следното: Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър:
§ 1.В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал.1
а) създава се ал.2 със следното съдържание:
„(2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”;
§ 2.В чл. 15, ал.1 накрая се добавя „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата година” ;
§ 3. 1.В чл.23, ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври”;
2.В ал.(2) думите „от 1 март” се заличават;
§ 4.В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната за прехвърлените, учредените,изменените или прекратени вещни права върху недвижими имоти.”
2.Алинея 2 се изменя така:
„Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.”
§ 5.Досегашния чл.48 се измена така:
1. „(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.
(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.
(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
(7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.
(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.
(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.
(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.”
§ 6. В чл.52 ал.4 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди”.
§ 7. В чл.54 се правят следните изменения и допълнения:
1.в ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31 октомври” и в изречение второ думите „от 1 март” се заличават;
§ 8. В чл.55 думите „ал.2” се променят на „ал.5”;
С уважение,
Николай Димитров:___________ Кмет на Община Несебър

Изготвил:
Паскал Апостолов:____________н-к отдел “МДТ”

Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews