Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е

По  реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1067 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда ” в поземлен имот с с идентификатор №53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър, м. „Срещу село” и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

Дата: 13.02.2015 г.


С решение № 1068 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот 61056.55.42, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”, през имот 61056.68.101 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-полски път собственост на Община Несебър.


 Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

Дата: 13.02.2015 г.


С решение № 1070 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект «Външно ел. захранване на  жилищни  сгради за сезонно ползване и басейн” в УПИ І-3016 /ПИ 11538.3.16/ в  кв. 15  по плана на КЗ между „Санаториума” и гр.Свети Влас, м-т „Юрта-под пътя”, землище гр.Свети Влас и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

Дата: 13.02.2015 г.


С решение № 1075 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект „Ел. захранване на проектно БКТП 1х800кVA в ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20кV по път ПИ 51500.83.51” по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.


 Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

Дата: 13.02.2015 г.


С решение № 1077 от протокол № 29/10.02.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за  обект обект „Външно ВиК захранване” за поземлен имот с идентификатор №51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.


 Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване

Дата: 13.02.2015 г.Публикувано на 13.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews