Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Започва приема на документи по проект „Нови възможности за грижа”Започва приема на заявления в изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” 2014BG05М9OP001-2.2015.001-С0001, на Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Община Несебър. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Заявления по образец подават кандидат-потребителите на социалните услуги и кандидатите за работа по предоставяне на социалните услуги.

Заявления за ползване на социални услуги подават следните лица:

• Лица / деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за кандидат-потребителите:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност – лична карта / удостоверение за раждане – копие и оригинал за справка;
3. Документ за самоличност на родителя / законния представител;
4. Документ за настойничество /попечителство – копие и оригинал за справка;
5. Експерно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Епикризи, Протокол на ЛКК и др. документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето / детето – копие;
6. Пълномощно – ако заявлението не се подава лично;.

На всяко лице, подало заявление за ползване на социалната услуга ще се изготви индивидуална оценка по утвърдена Методика за оценка на потребностите. Оценката ще се извърши от служители на Дирекция „Социално подпомагане” Поморие. Изготвените оценки ще се разгледат от Комисия определена със Заповед на кмета на община Несебър, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители.

Община Несебър обявява конкурс за назначаване на лични асистенти за предоставяне на социални услуги по проекта.
Заявления за кандидатстване за работа по предоставяне на социални услуги могат да подават:

• Безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Необходими документи за кандидатите за работа по предоставяне на услугите:

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност / за справка/;
3. Автобиография;
4. Служебна бележка относно регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, или от месторабота /ако кандидатът работи/ или учебно заведение /ако кандидатът учи/;
5. Копие от удостоверение за преминато обучене по операция "Алтернативи" по ОПРЧР 2007-2013г.;
6. Копие от дипломи за завършено образование;
7. ЕР на ТЕЛК /ако има такова – копие и оригинал за сверяване/;

Приетите заявления и приложените към тях документи ще бъдат разгледани от Комисия определена със Заповед на кмета на община Несебър. Ще бъде проведено интервю с всички кандидати с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което ще се извърши окончателния подбор.

С одобрените кандидати Община Несебър ще сключи срочен трудов договор за периода на проекта. Ще им бъде проведено въвеждащо обучение 8които не са преминали такова обучение/ преди започване на работа, както и поддържащи такива в периода на предоставяне на услугата.

Заявления за кандидатите за потребители на социалните услуги и кандидатите за работа по предоставяне на социалните услуги ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015г. в офиса на Домашен социален патронаж ул. "Еделвайс" № 6

Списъците с одобрените за включване в проекта потребители и одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени на информационното табло на община Несебър и на сайта на общината www.nesebarinfo.com
Публикувано на 31.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews