Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за  изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър със следното съдържание:

В Чл. 73 (1) т. 3 Се променя по следният начин:

т. 3 за обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти,  се заплаща такса както следва:

б. „а” до 1000 линейни метра -  в размер на 300 лв.

б. „б” над 1000 линеен метър – 300 лв. плюс 0.10 лв. за всеки линеен метър над 1000 м.   


В Чл. 73 (1) се създава т. 4 със следното съдържание:

т.4  за разглеждане на инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1-3.


В Чл. 78 (1) т. 2 Се променя по следният начин:

т.2  За  обекти на техническата инфраструктура– линейни обекти,  се заплаща такса както следва:

б. „а” до 500 линейни метра -  в размер на 800 лв.

б. „б” над 500 линеен метър – 800 лв. плюс 0.60 лв. за всеки линеен метър над 500 м.  


Изменението се прави за запълване на празнота при изчисляване на такси за проекти касаещи техническата инфраструктура, които имат самостоятелно значение, както и поставяне на горен праг на таксите.

Допълнението се прави за случайте при които строежа е законно изграден, но инвестиционните проекти са изгубени или унищожени. 


В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.









































Публикувано на 01.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews