Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ

С решение № 1216 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за за обект „Външна връзка на водопровод за КК „Обзор Север", Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.

С решение № 1225 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.51.7 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-друг вид нива, целия с площ 4272кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Чатал Тепе" за неземеделски нужди, въвеждане на устройствена зона „Пп" и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.51.7 Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15,00м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.
С решение № 1229 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 11538.4.6 на площ от 5 930 кв,м, м. „Юрта-под пътя", землище гр. Свети Власг с трайно предназначение на територията - „Земеделска" и начин на трайно ползване -„Изоставена орна земя", за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на ПИ 11538.4.6 за УПИ 1-4.6, въвежда се устройствена зона „Ок" и се установяват следните устройствени показатели: Кп - 30%, Кинт -1.50, Етажност - 5 етажа /Нкорниз 15м/ и минимално озеленена площ - 50%.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.
С решение № 1231 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на пристройка към хранителен магазин и вътрешно преустройство към търговски комплекс „Жанет" " в поземлен имот с идентификатор 51500.75.204 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу", община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.73.21 и ПИ 51500.75.204 и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.

С решение № 1232 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП--ПП за обект „КСН ТП Чаирите - ВЕП Септемрийче стълб №35А" в м „Чаирите" ", землище гр.Несебър, община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.22.176 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.172.21 /местен път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.35.15 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.34.40 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.

С решение № 1233 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Водопровод" за поземлен имот с идентификатор №51500.20.5 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка", община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.22.107 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.19.9 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.
С решение № 1234 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда Алфа" в поземлен имот с идентификатор №51500.85.3 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу", община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.83.51 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.85.13 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.

С решение № 1236 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Водопровод и канализация" за поземлен имот с идентификатор №51500.81.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу", община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.85.13 /полски път, собственост на Община Несебър/ и ПИ 51500.79.16 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 02.07.2015 г.


С решение № 1238 от протокол № 32/23.06.2015 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на склад за строителни материали и офиси" в поземлен имот с идентификатор №51500.73.11 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу", община Несебър преминаващо през имоти ПИ 51500.74.74 /полски път, собственост на Община Несебър/, ПИ 51500.73.22 /местен път, собственост на Община Несебър/,ПИ 51500.73.20 /полски път, собственост на Община Несебър/ и 51500.73.28 /полски път, собственост на Община Несебър/ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата:02.07.2015 г.


Публикувано на 03.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews