Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Започна приемането на молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище,  за покриване на част от разходите в началото на учебната 2015/2016г. Предстои определянето на размера на целевата помощ  за учебната 2015/2016 г.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 30 септември 2015 г.. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.


От 1 юли 2015 г. в дирекциите „Социално подпомагане" започна и приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г.

Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.  

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до  31 март 2016 г. Изплащането на целевата помощ  за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2015 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2016 г. - за месеците януари, февруари и март. 

Предстои определянето на размера на целевата помощ  за отоплителен сезон 2015/2016 г.


ДСП Поморие, 8200, ул.”Солна”№15, тел. 0596 2 52 40,2 47 24, 2 23 12, факс:0596 2 58 42
e-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg
Публикувано на 07.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews