Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ !

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

Уважаеми земеделски производители,
С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, както и за предстоящата кампания по създаване на масиви за комасирано ползване на земеделската земя, за стопанската 2015/2016 г., представям на вниманието Ви следното :
С последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители /ДВ. бр. 40 от 13 май 2014г./ и конкретно в разпоредбата на чл. 41 , която влезе в сила от 01.01.2015г.,  е предвидено  заявяването  на площи за подпомагане по СЕПП, да става само  въз основа на правно основание.

Това означава, че само тези  земеделски стопани, които ползват земеделска площ с :
т.е. споразумението по чл.37в ЗСПЗЗ се явява като едно от основните правни основания, които дават възможност на ползвателите, да заявяват площи за подпомагане.
 В тази връзка,
 припомняме основните моменти и правила от процедурата по създаване на масиви за ползване и сключване на споразумения по чл.37 „в” от ЗСПЗЗ, които се сключват и актуализират всяка година до 30 август за следващата стопанска година. В споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, което е изключително важно за тези собственици и за което те трябва да подадат своята декларация.
За разясняване на темата  и през настоящата година ще проведем информационна кампания по общини и по – големите населени места по предварително обявен график.
Одобрени образци на декларациите и заявленията, могат да бъдат намерени в интернет сайта на Министерство на земеделието и храните и на ОД”Земеделие” – Бургас,  като видно и от указанията за попълване на същите се описват само РЕГИСТРИРАНИ в общинската служба по земеделие договори, съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ т.е. подаването на декларациите не предхожда представянето на правното основание, а е необходимо да се извърши ако не предварително, то поне едновременно с представянето на правното основание .
На посочените сайтове могат да се намерят и електронни варианти като: Формат и ред за създаване на файлове в единен  формат (ЕФ),
 съдържащи данни за  заявление по чл.70, ал.1, както и на декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 и ал. 1,  от ЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител
Съгласно чл. 37б ЗСПЗЗ всички ползватели на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята в срок до 31.07.2015г. с цел своевременно изготвяне и предоставяне на регистрите за ползване, необходими като изходна информация за споразумение по реда на  чл.37в от ЗСПЗЗ.
В заявленията по чл.70 се посочват само регистрирани  в ОСЗ договори за наем или аренда на имоти, откъдето произтича и задължението на ползвателите да представят в ОСЗ сключените едногодишни договори за следващата стопанска година, които са неразделна част от заявленията по  чл.70 от ППЗСПЗЗ. 
Арендните договори и договорите за наем за повече от една година, които вече са регистрирани в ОСЗ не следва да се представят повторно с декларацията за стопанската 2015/16г.
При представяне на едногодишни договори за наем, в които е предвидена възможност за  удължаване на срока на действие за още една стопанска година, е необходимо да се приложи, освен копие на първоначалния договор и оригинален екземпляр на анекс за продължаване на срока за още една година.
С цел уеднаквяване на практиката на всички ОСЗ, Областна дирекция „Земеделие” Бургас прие „Правила за работата на комисиите по чл.37 „в” от ЗСПЗЗ, с които всички заинтересовани могат да се запознаят  на нашият интернет сайт http://www.mzh.government.bg/ ODZ-Burgas/bg/Home.aspx, и съгласно които последният възможен срок за представяне  и отстраняване на непълноти и грешки  в договори за наем е  10.08.2015г.
С цел безпроблемно протичане на процедурите по  сключване на споразумения и своевременно създаване на масиви за уедрено  ползване по реда на чл.37 „в” от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/16г., се обръщам към всички земеделски производители, като си позволявам да напомня регламентираните  в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и Правилника за приложението му, срокове:
1.  31.VІІ.       -           Подаване на декларации и заявления за участие в
                                   споразумение ;
2.  05.VІІІ.     -           Заповед за назначаване на комисия за всяко землище;
3.  10.VІІІ.     -           ОСЗ представя на ползвателите и комисията      списък  на имотите с правно основание, имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/,    картен материал;
4.  30.VІІІ.     -           Срок за сключване на споразумение, което важи за следващата стопанска година;
5.  15.ІХ.        -           Проект за разпределение на ползването;
6.  01.Х.          -           След изготвен от комисията доклад, директора на ОД”З” издава заповед за разпределение на масивите;
7.  10.Х.          -           Заповедта се обявява;
8.  24.Х.          -           До тази дата, Заповедта може да бъде обжалвана по реда на        АПК.
            В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите на които със същата са определени земи по ал. 3 т.2 или т.н. „ бели петна”, внасят по извънбюджетна сметка на ОД”Земеделие” – Бургас, сума в размер на средното рентно плащане за съответното землище.


От изключително важно значение е представянето на  договорите  за наем, аренда и/или съвместна обработка в ОСЗ, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно с декларациите.
От изключително важно значение,  с  цел предотвратяване на бъдещи конфликти свързани с ползване на съответните масиви, е ползвателите да не пристъпват към обработка на земеделска земя преди да има сключено споразумение и преди да е приключила процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ.
С уважение :
Лидия Станкова
Директор  ОД”Земеделие” Бургас

Публикувано на 08.07.2015 от Пресцентър Община Несебър

Content Management Powered by CuteNews