Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СПИСЪК
с допуснати и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността
Началник отдел „Поддръжка общински сграден фонд”


Kонкурсната комисия, определена със заповед №1819/02.10.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Красимира Тодорова Марекова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30 октомври 2015 г. /петък/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, кабинет № 38
Забележка: Нормативна база върху която ще бъде изготвен теста:
- Закон за държавния служител;
- Закон за администрацията;

В теста ще бъдат включени и въпроси от следната тематика:
- текущи ремонтни дейности;
- ползване, поддръжка и ремонт;
- количествено-стойностни сметки.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Стойко Стоянов/

19.10.2015 г.

Публикувано на 23.10.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews