Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на „ЛИВЕНС" ООД гр. София, за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс - Баня ", предвиден за изграждане в землището на с. Баня, община Несебър област Бургас:
1. Цел на заявеното използване на водите:
за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт
ВС2СОООООК2034 - пукнатинни води в К21 сп-8* Бургаска вулканична северно и западно от Бургас
3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ
Ново водовземно съоръжение -тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс - Баня", предстоящ да се изгради в поземлен имот ПИ № 02703.23.30, местност „Юрта", общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЛИВЕНС" ООД, гр. София.
ЕКАТТЕ 02703.
4. Място на използване на водите, населено място
5. Проектни параметри на използването:
- количество на водите - понижение на водното ниво
За бунгала в къмпинг, поземлен имот ПИ № 02703.23.30, с.Баня, местност „Юрта", общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЛИВЕНС" ООД, гр. София. ЕКАТТЕ 02703. Средноденонощен дебит: 0,15 л/сек
Максимален дебит: 0,15 л/сек
Максимално експлоатационно понижение: 1,0м
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
отчитане и плащане такса за използваните количества вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
инж. ДЕСИСЛА Директор на Басейнова
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район", гр. Варна, ул. „Панагюрище"№ 17.
оморски район Срок - 14 дни от датата на обявяването.
Варна 9000, ул. „Панагюрище" №17


Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews