Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова
дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА: инициатива на Териториално поделение
„Държавно ловно стопанство - Несебър", за водовземане на подземни води чрез ново
водовземно съоръжение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели (поливане на зелени площи)2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт

ВС2СОООООК2034 - пукнатинни води в К2* сп-8* -
Бургаска вулканична северно и западно от Бургас3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

ТК-1 „Държавно ловно стопанство Несебър - Баня", предвиден за изграждане в имот ПИ № 02703.65.2, местност„Сюргията", по кадастралната карта на село Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър",
027034. Място на използване на водите, населено място

в имот ПИ № 02703.65.2, местност„Сюргията", по кадастралната карта на село Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Несебър",
ЕКАТТЕ 027035. Проектни параметри на използването:
- количество на водите
- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,166 л/сек Максимално водно количество: 0.5 л/сек
Максимално експлоатационно понижение: 8 макс.експ. пониж. ТК-1 = 6,26м6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:


- отчитане и плащане такса за използваните количества
вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните
ползватели.

7. Място и срок за представяне
на писмени възражения и
предложения от
заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район", гр. Варна, ул. „Панагюрище" № 17.
инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „ Черном

Срок - 14 дни от датата на обявяването.

Варна 9000, ул. „Панагюрище" №17 тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448,

Публикувано на 11.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews