Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

З А П О В Е Д №194/15.03.2016 година

В изпълнение на Заповед №1673/17.08.2015 г. на Кмета на Община Несебър, на 26.08.2015 г. е сключен Договор за наем на общинско жилище №103, с Б. Б. Я., ЕГН ......................................., гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, съгласно който на него и членовете на неговото семейство се предоставя за временно и възмездно ползване общинско жилище, представляващо: Стая №107 със самостоятелен санитарен възел, на площ от 16.35 кв. м., находяща се на първи етаж в Общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, с идентификатор 51500.502.429.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, изградено в УПИ І, кв. 57 по регулационния план на гр. Несебър, АОС №622/04.10.1999 г.

Срокът за настаняване, съгласно гореописания Договор за наем е 2/две/ години, считано от 01.09.2015 г. до 31.08.2017 г. включително.
Съгласно Заповед №1514/28.09.2012 г. Бюлент Яшар и членовете на неговото семейство са ползвали описаното по-горе общинско жилище за периода от 01.10.2012 г. до 31.08.2015 г.
От справка в отдел „ФСО“, община Несебър, се установи, че наемателят не е заплатил дължимата сума за изразходваните консумативни разходи за периода до 15.03.2016 г. в размер на 965.20/деветстотин шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/лв.
На 11.03.2016 г. Б. Б. Я. подава молба с Вх. №Н5-ОС-283/11.03.2016 г., с която заявява желанието си да бъде прекратено наемното правоотношение, считано от 15.03.2016 г., като дължимата сума за консумативни разходи желае да плаща разсрочено.
Мотивиран от горното, във връзка с молба вх. №Н5-ОС-283/11.03.2016 г. от Б. Б. Я. за прекратяване на наемното правоотношение, на основание чл. 46, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗОС, и чл. 10, ал. 1 от Договор №103/26.08.2015 г. за наем на общинско жилище,

ВЪЗЛАГАМ:
1. Да се прекрати наемното правоотношение между Община Несебър и Б. Б. Я., ЕГН: ..................................., настанен в общинско жилище: Стая №107 със самостоятелен санитарен възел, на площ от 16.35 кв. м., находяща се на първи етаж в Общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, с идентификатор 51500.502.429.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ №3, изградено в УПИ І, кв. 57 по регулационния план на гр. Несебър, АОС №622/04.10.1999 г., считано от 15.03.2016 г.
2. Наемателят следва да заплати дължимата сума от 965.20 лв. (деветстотин шестдесет и пет лева и двадесет ст.) за изразходваните консумативни разходи за периода до 15.03.2016 г., при следния погасителен план:

- първа месечна вноска платима до 30.04.2016 г. в размер на 241.30 лв.;
- втора месечна вноска платима до 31.05.2016 г. в размер на 241.30 лв.;
- трета месечна вноска платима до 30.06.2016 г. в размер на 241.30 лв.;
- четвърта месечна вноска платима до 31.07.2016 г. в размер на 241.30 лв.
При непогасяване на задължението сумата да бъде събрана по съдебен ред.
3. Наемателят следва да освободи общинското жилище в срок до 15.03.2016 г., като при предаването на имота да се състави приемателно-предавателен протокол.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от обявяването й на заинтересованите лица пред Административен съд – гр. Бургас.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и служители за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ .П.
Кмет на община Несебър

Съгласувал: юк М. В.
Изготвил: М. З., гл. експерт отдел ОС:


Публикувано на 16.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews