Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д
№162/13.05.2016год.

На основание чл.21, ал.1от ЗОС и чл.25, ал.2 от ЗОС е издадена Заповед №145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър за отчуждаване на реални части от имоти-частна собственост, които се засягат от влязъл в сила ПУП-парцеларен план за изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка до ПСОВ-Оризаре” в ПИ53822.16.57 в землището на с.Оризаре одобрен с Решение №1080 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет-Несебър.
Заповедта е обявена на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал.1 и 2 от АПК и чл.25, ал.4 от ЗОС.
От събраните към преписката документи, в Заповед №145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър за отчуждаване, като собственик на имот с кад.идентификатор 53822.16.268 по КК на с.Оризаре е вписана Жечка Георгиева Сиракова, а на имот с кад.идентификатор 53822.16.269 по КК на с.Оризаре - Драганка Георгиева Николова. След получаване на Заповедта, гореописаните лица са информирали общинската администрация, че са продали имотите, предмет на отчуждаването и са представили нотариални актове. От нот.акт №83, т.ІІ, рег.№1981, дело №248 от 2016г. е видно, че наследниците на Жечка Георгиева Сиракова са продали имот с кад.идентификатор 53822.16.268 по КК на с.Оризаре на „ЕРМАСКА” ООД. От нот.акт №84, т.ІІ, рег.№1982, дело №249 от 2016г. е видно, че Драганка Георгиева Николова е продала имот с кад.идентификатор 53822.16.269 по КК на с.Оризаре на „ЕРМАСКА” ООД.
Предвид настъпилите обстоятелства относно промяна на собствениците на имотите, предмет на отчуждаването и на основание чл.62, ал.1 от АПК

З А П О В Я Д В А М :

1. На ред 30 от стр.2 на Заповед№145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър, графа 7 „Собственици” да бъде заличено името на Жечка Георгиева Сиракова като собственик на имот с кад.идентификатор 53822.16.268 по КК на с.Оризаре и вместо нея да бъде вписано „ЕРМАСКА” ООД, съгласно нот.акт №83, т.ІІ, рег.№1981, дело №248 от 2016г.
2. На ред 36 от стр.2 на Заповед№145/18.04.2016г. на Кмета на Община Несебър, графа 7 „Собственици” да бъде заличено името на Драганка Георгиева Николова като собственик на имот с кад.идентификатор 53822.16.269 по КК на с.Оризаре и вместо нея да бъде вписано „ЕРМАСКА” ООД, съгласно нот.акт №84, т.ІІ, рег.№1982, дело №249 от 2016г.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №145/18.04.2016г. и подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересованите лица, по реда на чл.61, ал.1 и 2 от АПК и чл.25, ал.4 от ЗОС.
Копие на заповедта да се постави на таблото на Община Несебър, на таблото на кметство Оризаре и да се публикува в интернет страницата на Община Несебър.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


Съгласувал:………………………………………..
Изготвил: Господинка Бабева,гл.експерт отдел“ОС“


Публикувано на 14.05.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews