Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема  предложения и становища относно  проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър. Становища могат да бъдат  направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър  на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10
           Проект на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
данъчната ставка от “1.2” се променя на “ 2,2”.


§ 2. Измененията и допълненията на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на Общински съвет – Несебър влизат в сила в 01.01.2017 год.


Мотиви към предложението  за изменение и допълнение на Наредба за  изменение и допълнение на  Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър

І. Причини, които налагат промените:

Мотивите за увеличаването на данъчната ставка на този вид данък са продиктувани от нуждата от средства за посрещане на неотложно необходимите разходи за съществуване и развитие на Община Несебър.

Необходими са средства за дофинансиране на кметствата на гр. Обзор, гр. Свети Влас и с. Равда тъй като приходите от Данък върху недвижимите имоти от тези населени места не покриват разходите по текущата издръжка. Поради недостига на средства се дофинансират  и  второстепенните разпоредители на бюджети към Община Несебър – Управление „Социални грижи”, Дирекция „Общинско звено за самоохрана,  училищата и детските градини. Голяма част от приходите от Данъка върху недвижимите имоти се разходват за дофинансиране на делегираните от държавата дейности, в т.ч. за дейност „Образование”, „Общи държавни служби”, „Здравеопазване” и други дейности по културата. Текущата издръжка включва разходи за материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, СБКО и други характерни за дейността.

Осигуряването на повече средства в резултат от увеличаването на размера на Данъка върху недвижимите имоти ще обезпечи инвестиционна програма на Община Несебър. Всички заложени за изпълнение обекти в инвестиционната програма на Община Несебър имат за цел подобряване на градската среда и увеличаване възможностите за стопанска дейност в рамките на общинските населени места. Предвидени са подобрения както в пътната и водната инфраструктура, така и в културната и спортната среда, което ще затвърди позицията на Община Несебър като водеща туристическа дестинация. Поради фискалната структура на Р България общинската администрация не очаква преки преки бюджетни ползи от реализиране на инвестиционната програма. Непреките бюджетни ползи ще са от увеличената туристическа  посещаемост на населените места и съответно увеличени приходи от туристически данък. Подобряване условията на живот ще увеличат привлекателността на общината за постоянно пребиваване, което би довело до увеличаване на приходите от данъка по придобиване на имущества по възмезден начин и общинските такси.

След изграждане на заложените в инвестиционната програма обекти се очаква значително подобряване на градската среда, достъпа до комунални услуги, намалено време за придвижване, увеличена производителност и оттам и относително повишаване на доходите на населението.

При неосъществяване на предвидените мероприятия в инвестиционната програма е възможно влошаване на качеството на живот, което да доведе до неблагоприятни последици в дългосрочен план за общината.

Изцяло собствени средства от бюджета на общината се изразходват за издръжката на „Домашния социален патронаж”, Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центъра за обществена подкрепа, здравните кабинети към детското и училищното здравеопазване и детската млечна кухня Несебър и с филиал в гр. Обзор. Субсидират се  читалищата на територията на общината, както и други юридически лица, развиващи нестопанска дейност в обществена полза- спортни клубове, сдружения на инвалиди и др..

Не на последно място нуждата от повишаване на приходите от Данък върху недвижимите имоти е продиктувана от променящите се икономически условия в страната, инфлационните процеси и увеличаващите се цени на стоки, услуги и труд.


ІІ. Целите, които се поставят: С оглед обезпечаване разходната част на бюджета на Община Несебър през следващата и по-следващите години е необходимо оптимизиране на размера на реално събираемите приходи. Такъв потенциал е наличен в приходите от Данъка върху недвижимите имоти.


ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: няма

ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Осигуряване балансиран бюджет и качествени услуги, предоставяне от Община Несебър на населението.


V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени кореспондират с правото на ЕС.
ВНОСИТЕЛ: Н. Димитров

Публикувано на 19.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews