Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за допълнение на Приложение №1 към чл.24 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Несебър – Център за административно и информационно обслужване –офис №2, гише №1.
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НА НАРЕДБА №5 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

§1. Приложение №1 подточка ІІ към чл.24 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се  допълва с нова подточка  9 с текст , както следва:

  1. в първа графа – пореден номер - 9,

  2. във втора графа „Имот , предназначение на имота“ – Закрити спортни имоти;

  3. в трета графа „ гр.Несебър, кк.Сл.Бряг“ – 2.00лв.

  4. в останалите графи – 1.80лв.


§2. Измененията влизат в сила в тридневен срок от публикуването им във в.“Слънчев бряг“.


 


МОТИВИ  ЗА     ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №5 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


 (Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

I. Причини, налагащи приемане  на допълнението:

Община Несебър е собственик на закрити спортни имоти, за които Общински съвет –Несебър не е определил начална наемна цена за 1 кв.м полезна площ за отдаването им под наем чрез  провеждане на търг или  конкурс.  С посочване на началната тръжна или конкурсна наемна цена като константна величина се създават предпоставки за по-добро управление и планиране на ползването на спортните имоти, които подлежат на предоставяне под наем целогодишно. Предложението е за начална наемна цена в размер на 2.00 лв. без ДДС за 1 кв.м на закрити спортни обекти – общинска собственост  на територията на гр.Несебър и кк.“Сл.бряг“ и 1,80лв. без ДДС за 1 кв.м  в за закрити спортни обекти за всички останали населени места и е съобразено със свободния пазар при отдаването на такъв вид имоти,  и най-вече със социалната политика на Община Несебър и  усилията, които общината полага за развитието на спорта в детска и младежка възраст.  По този начин ще се оптимизира и регламентира законосъобразното предоставяне на спортните обекти чрез провеждане на търг или конкурс, и ще се създадат условия за насърчаване развитието на физическото възпитание и спорта, като се осигурят възможности за гражданите, независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и дълголетие.

II. Цели които се поставят:

Целите на това допълнение са:  1. Регламентиране на предоставянето под наем чрез провеждане на търг или конкурс на закрити спортни имоти на територията на Община Несебър.


 III.       Финансови   и  други   средства,   необходими   за   прилагането   на   новата наредба.

Предлаганият проект на наредба за допълнение на Приложение №1 към чл.24 от Наредба№5  не изисква нови финансови или други средства.

IV.Очаквани резултати от прилагането.

Очакваните резултати от прилагането на  Наредбата са:

- Оптимизиране на   управлението  и планирането в  ползването на закритите спортни имоти, които подлежат на предоставяне под наем целогодишно чрез провеждане на търг или конкурс  при спазване на нормативната уредба.


V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Наредба за допълнение на Приложение №1 към чл.24 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в съответствие с правомощията на Общински съвет дадени му със Закона за общинската собственост и  съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания  закон с правото на Европейския съюз.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
ПРОЕКТ и Мотиви за допълнение на Наредба №5

Публикувано на 20.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews