Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър. Становища могат да бъдат направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър

§ 1. Създава се нов Раздел VII “Данък върху таксиметров превоз на пътници”
с Чл. 67. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Несебър по Закона за автомобилните превози.

Чл. 68. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър е в размер на 300 лв...
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 69. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Несебър.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 70. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 68;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 71 Данъкът по чл. 68 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 72. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 70, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 2. Допълненията на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на Общински съвет – Несебър влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

Мотиви към предложението за допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/ 27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър

І. Причини, които налагат промените:
Във връзка с приетия от Народното събрание на Р България Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ брой 32 от 22 април 2016 г. е необходимо да се извърши допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци. Допълнението е необходимо за налагането и администрирането на „Данък върху таксиметров превоз на пътници”.

ІІ. Целите, които се поставят: Спазване законодателството на РБългария и осигуряване администрирането на получаването на допълнителни средства в общинския бюджет

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: няма

ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Осигуряване на средства за общинския бюджет и регулиране на качеството на таксиметровите превози.

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени кореспондират с правото на ЕС.


ВНОСИТЕЛ: Н. ДимитровПубликувано на 30.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews