Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

КМЕТСТВО ОБЗОР изх.№Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. СЪОБЩЕНИЕ

КМЕТСТВО ОБЗОР изх.№Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. СЪОБЩЕНИЕ


ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Ви съобщаваме, текста на Покана с изх.№Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №759/12.05.2016г. на Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:,,Едноетажна масивна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор 53045.503.319 по КККР на гр.Обзор, община Несебър и ПИ с идентификатор 53045.225.87 по КК на гр.Обзор, община Несебър и на границата с ПИ с идентификатор 53045.225.85 по КККР на гр.Обзор, община Несебър. 14 /четеринадесет/ дневният срок за доброволно изпълнение на заповедта започва да тече от датата на настоящото съобщение.
Съобщението ще бъде поставено в раздел ,,обяви“ на сайта на община Несебър, на информационното табло на Кметство Обзор, община Несебър,гр.Обзор, ул.Иван Вазов“ №2 и на обекта на цитираната заповед.
Приложение:
Покана с изх.№ Н2-УТ- 6116#1/30.09.2016г. за доброволно изпълнение на влязла в сила н Заповед №759/12.05.2016г. на Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж: ,,Едноетажна масивна сграда“.

изготвил
експерт КС: /Цв.Костадинова/


Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews