Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6178/04.10.2016г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, имот с идентификатор №11538.501.504 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, УПИ V /идентичен с имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.501.194 / в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, попадащ в кв.1 УПИ І по плана на гр.Свети Влас.
Имотите попадат в зона „Б“ съгласно чл.11 от ЗУЧК.
Констатации: Проектът касае обособяване от №11538.5.27, №11538.5.43, №11538.5.46, №11538.5.49, №11538.5.51, №11538.5.72 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“, имот с идентификатор №11538.501.504 по кадастралната карта на гр.Свети Влас, УПИ V /идентичен с имоти с идентификатори №11538.501.191, №11538.501.192, №11538.501.193 и №11538.501.194 / в кв.7 по плана на гр. Свети Влас и част от поземлен имот с идентификатор №11538.501.11 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, попадащ в кв.1 УПИ І по плана на гр.Свети Влас, на нов квартал 65 към ЗРП гр.Свети Влас за изграждане на спортни игрища за футбол, тенис на корт, баскетбол и волейбол в южната част на разглежданата територия, като се запази съществуващия трафопост до детската градина и се ситуират два нови. В останалата част се предвижда изграждане на мрежа от панорамни алеи от двете страни на талвега обвързана с подходите по уличната регулация на гр.Свети Влас и съществуващите проходи към зона „Инцараки“. Ситуирани са панорамни площадки и две водни огледала (басейни), както и трибуни със съблекални и възстановителен център източно от футболния терен, паркинг и обслужваща сграда. Ситуирани са обекти за обществено обслужване и атракцион. Осигурен е и транспортен достъп за обслужване на новопредвидения парк.

С проекта се обособява УПИ І в кв.65 в площ 35316кв.м. с отреждане „За спортно-рекреационен парк“. Въвежда се устройствена зона „Оср (територия за спорт и развлечение)“ и се установяват устройствени показатели : Кпл.=5%, максимална етажност Нкорниз=8,5м., Кинт.=0,070, минимално озеленяване 60%, минимум 15% за спортни терени и начин на застрояване –свободно.
В площа на УПИ І се влючват 5555кв.м. от ПИ 11538.5.27, 3134кв.м. от ПИ 11538.5.43, 215 от ПИ 11538.5.46, 14380кв.м. от ПИ 11538.49, 10150 от ПИ 11538.5.51, 1030 от ПИ 11538.5.72, 47 кв.м. от ПИ 11538.501.11, 690кв.м. от ПИ 11538.501.192, 41 кв.м. от ПИ 11538.501.192, 56кв.м. от ПИ 11538.501.504.
Представено е Решение №БС-1-ЕО/21.01.2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – гр. Бургас.
Проектът се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331

Публикувано на 04.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews