Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№Н2-УТ-6641/24.10.2016г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 134, ал.1, т.2 във връзка с чл. 108, ал.2, т.5 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП- парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на вилна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.13.341, местност „Кору дере”, землище с. Кошарица, преминаващи през ПИ 39164.12.49 , ПИ 39164.12.29, ПИ 39164.12.30, ПИ 39164.13. 127, ПИ 39164.13. 128 и ПИ 39164.13. 10 по кадастралната карта на местност „Кору дере”, землище с. Кошарица.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „Тера-3” в ПИ 39164.12.34, урбанизирана територия, частна собственост, преминава през ПИ 39164.12.49, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 39164.12.29, собственост на Община Несебър с начин на трайно ползване – нелесопригодна площ; ПИ 39164.12.30, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "дере; ПИ 39164.13.127, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – "пасище"; ПИ 39164.13.128, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 39164.13.10, собственост на Община Несебър с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и достига до ПИ 39164.13.350.
Дължината на трасето на кабела е 516.00м. Създава се сервитут с ширина 0.60м. от от двете страни спрямо оста на трасето на кабела, с обща площ от 1076.00 кв.м., като 17 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.34; 393 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.49; 13 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.29; 32 кв.м. попадат в ПИ 39164.12.30; 16 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.127; 462 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.128; 132 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.10; 6 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.349 и 5 кв.м. попадат в ПИ 39164.13.350.Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.3, тел. 2-93-69.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


Публикувано на 24.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews