Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Проект на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове,Община Несебър публикува обновения Проект на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, с първоначална публикация при внасяне за първо четене от 05.04.2016г. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.


Публикувано на 27.10.2016г.


Проект!                                                       


Н  А  Р  Е  Д  Б  А


№ 16


ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Раздел І


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 

Чл 1.  С тази Наредба се определят условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване чрез отпускане на стипендии.


 Чл 2. Право на специална закрила по наредбата имат деца или младежи с изявени дарби, класирани до навършване на 20 годишна възраст на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание в една от следните области:  1. Наука

  2. Изкуство

  3. Спорт


 Чл.3 Специалната закрила по наредбата се предоставя с цел:


1.  насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3. стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.


 Чл.4 Мерките за специална закрила на деца и младежи с изявени дарби се осъществяват чрез предоставяне на стипендии.

Чл.5 Видове стипендии:


1. Годишна, на името  на Жана Чимбулева;


2. Специална еднократна стипендия за отличен успех;


3.Стипендия І-ва степен;


4.Стипендия ІІ-ра степен;


5.Стипендия ІІІ-та степен;


 


Чл.6 (1) Стипендиите в рамките на една календарна година по тази Наредба са индивидуални, като всяко дете младеж има право на една стипендия.

(2) Когато кандидатът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава една от стипендиите по избор.


 


Раздел ІІ


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА


Чл.7 Всяка година до 28 февруари Общинският съвет приема с решение Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през текущата календарна година.


Чл.8 (1) За целите на настоящата Наредба,  Кметът на общината със заповед назначава Комисия по стипендиите, в чийто състав се включват четирима общински съветници и трима представители на общинската администрация.


(2) Комисията се назначава с мандат от четири години.


Чл.9 Комисията по стипендиите осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово стимулиране.


Чл.10 Комисията ежегодно разработва програмата по чл. 7 и я предлага за утвърждаване не по-късно от 15 февруари.


Чл.11 Всички решения на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.


Раздел ІІІ

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл.12 Стипендии на деца и младежи с изявени дарби могат да се предоставят по искане на:


1. Детето /младежът;


2. Родител /настойник/, попечител или лице, полагащо грижи за детето;


3. Директор на учебни заведения след решение на педагогическия съвет;


4. Читалища


5. Училищни настоятелства


6. Неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието,   


    развитието и възпитанието на децата и младежите.


7. Спортни клубове


8. Общински съвет


Чл.13 .  Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една стипендия в повече от една от областите, посочени в чл. 2 от наредбата.


Чл.14 Кандидатстването и одобрението за стипендиите по чл.5 се осъществява в сесии.


Чл.15 За всяка сесия за кандидатстване и одобрение на стипендии се публикува съобщение в сайта и информационния център на Община Несебър най-малко две седмици преди датата, от която започва приемането на документи.


Раздел ІV


ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ


Чл.16 Сесия за определяне на стипендия  на името на Жана Чимбулева.


(1) Стипендията  на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само на едно дете или младеж (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година.


(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в Община Несебър най-малко една година преди датата на кандидатстване и да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.


(3) Приемането на документи започва на първи април и завършва на първи май всяка година.


(4) Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до14/дни/ от датата на своето заседание.


(5) Размерът на стипендията се равнява общо на 4/четири/ минимални работни заплати за страната, определени към датата на одобрение на кандидата и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.


(6) Стипендията се връчва на носителя й на тържествена церемония от кмета на Община Несебър.


 Чл.17 Сесия за определяне на стипендия за отличен успех.


(1) Стипендията за отличен успех е годишна стипендия и се присъжда на ученик, жител на община Несебър, който завършва средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к. Сл.бряг с пълно отличие – Отличен (6,00).


(2)  В случай, че такъв успех имат повече ученици, стипендията се разпределя между всички поравно.


(3) Размерът на стипендията е 12 000 лв.


(4)  Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ /държавните зрелостни изпити/ и завършва на 30 юни всяка година.


(5)  Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до 10 юли.


(6) Стипендията се връчва на тържествената церемония от Кмета на общината и се изплаща еднократно по банков път.


(7) При липса на ученик, завършващ с пълно отличие, стипендията се присъжда, разделена на равни части на ученици, жители на община Несебър, които завършват средно образование в СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Несебър или  в ПГ по туризъм ”Иван Вазов”- к.к .Сл.бряг с успех по-висок от отличен (5,80).


(8) При липса на ученици, отговарящи на условията на ал. 1 и ал. 7, стипендията не се присъжда.


 Чл.18 (1) Стипендиите от І-ва до ІІІ-та степен се присъждат на дете или младеж за класиране от първо до трето място на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание, през последната една година, считано от датата на подаване на кандидатурата.


(2) Кандидатът трябва да е с постоянен адрес в община Несебър най-малко една година  преди датата на кандидатстване и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап.  Право да кандидатстват имат и децата до 6 годишна възраст с изявени дарби, с постоянен адрес в община Несебър, независимо дали посещават детско заведение.


 (3) Приемането на документи се извършва на две сесии /пролетна и есенна /- от 1 април до 1 май за І-ва сесия и 1 септември до 30 септември за ІІ-ра сесия.


(4) Комисията разглежда кандидатурите и излиза с решение до 14/четиринадесет/дни от датата на заседанието си.


(5) В решението си Комисията определя вида и размера на стипендията съгласно Приложение 1 от наредбата по одобрени критерии и оценъчен механизъм.


(6) Стипендията се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.


Раздел V


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл.19 При кандидатстване се подават следните документи:


1.Формуляр за кандидатстване, по образец;


2.Копие от документ, удостоверяващ възрастта/лична карта или удостоверение за раждане/;


3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;


4. Копия от документи/вкл.грамота или удостоверение, издадено от съответната българска федерация/ за класиране на международни , национални и регионални конкурси,олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства, като кандидатът представя максимум до 5 бр.грамоти и/или удостоверения от призови места;


5. Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище;


 


 Чл.20 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от Бюджета на общината за текущата година.


 


Раздел VІ


МОНИТОРИНГ


Чл.21 Комисията по стипендиите дава гласност на Общинската програма за отпускане на стипендии в седемдневен срок след утвърждаването й.


Чл.22 В края на всяка календарна година Комисията представя отчет за дейността си пред Общинския съвет и Кмета на Община Несебър.


 Чл.23 Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си чрез оповестяването им в официалния сайт и информационния център на Община Несебър.


Чл.24 Предоставянето на стипендия се отразява в Дневник  за записване на деца и младежи с изявени дарби, който се води от член на комисията, определен от председателя на комисията.


 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1 Тази Наредба отменя Наредбата, приета с решение на ОбС  Решение № 1276 от протокол № 36/2011г


 § 2 Подадените в община Несебър Заявления за кандидатстване до влизане в сила на настоящата Наредба, се разглеждат по досегашния ред.


Наредбата е приета с Решение№ ………. ……..от протокол №………………..2016г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към НАРЕДБА №16


„КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ“


І. Точки  –  за заето място на международни, национални или регионални  конкурс, олимпиада или състезание, съгласно удостоверителен документ.

За І място –   6 точки –Т3

За ІІ място –  3 точки- Т2

За ІІІ място – 1 точка- Т1


ІІ. Коефициент – ранг на  конкурса, олимпиадата или състезанието

За международни състезание, конкурс или олимпиада –коефициент 10- К3

За национални състезание, конкурс или олимпиада      –коефициент 5- К2

За регионални състезание, конкурс или олимпиада      – коефициент 1- К1


ІІІ. Механизъм:  Т /Т1, Т2, Т3/  х  К / К1, К2 ,К3/


ІV.Определяне вида и размера на стипендиятаТ х К

    Вид на стипендията

 Размер в минимални              работни заплати за страната към датата на подаване на заявлението

От 1 до 29 точки

    І-ва степен

      ½

От 30 до 59 точки

   ІІ-ра степен

      1

От 60 точки нагоре

   ІІІ-та степен

      2


ВНОСИТЕЛ:……………………………..

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ                                                                
Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews