Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава на н-ци на Фила Панайотова Стоянова , н-ци на Димитър Панайотов Митрев, Станка Панайотова Хъшева и Малта Панайотова Шапшалова (собственици на УПИ VІІ кв.32); Петър Христов Касъров (с ОПС върху УПИ VІІІ кв.32)и Валентина Димитрова Калпакова (ОПС върху ½ ид.ч. от УПИ ІХ кв.32) по плана на с.Кошарица, че със заповед №321/28.11.2016г.е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V,УПИ VІІ, и УПИ VІІІ-общ. и УПИ ІХ-общ. кв.32 по плана на с.Кошарица,

Плана за регулация касае преконфигуриране УПИ V-общ., УПИ VІІ, УПИVІІІ-общ. и ІХ-общ.в кв.32 с граници максимално близки до тези по одобрена кадастрална карта, провеждане на улица „Стара планина” в частта й по отношение имот с идентификатор 39164.501.462-о.т.75 и о.т.78 с ширина 10.75 и отреждане на УПИ V за озеленяване
От северозапад по улица „Жельо войвода”(о.т.78 о.т.61) се обособява паркинг и се отрежда УПИ Х за „КОО и трафопост”

С изменение на плана за застрояване за УПИ VІІ, VІІІ-общ. и ІХ-общ. се запазва устройствената зона „Жм” и се установяват устройстени показатели: Кпл.=50%, Кинт.=1.20, максимална височина =10.00м. и мин.озеленена площ 40%, начин на застрояване-свързано.
За УПИ V в кв.32 запазва се отреждането за „Озеленяване”.
УПИ Х кв.32 се отрежда за „КОО и трафопост” и се установяват устройствени показатели Кпл.=50%, Кинт.=0.50, максимална височина 5.00м. и мин. озеленена площ 30%, с начин на застрояване –свободно.

Одобрения проект и заповедта се намират в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и могат да се прегледат от заинтересуваните лица. тел. 0554/29342/
Заповедта на кмета на община Несебър може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред БОС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.


Публикувано на 29.11.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews