Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ПРОЕКТ - ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР»

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР». Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg

ПРОЕКТ!
ПРАВИЛНИКЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР»
Приет с Решение №524 от протокол 17/16.12.2005г. от Общински съвет-Несебъ
§1. В чл.10 от Правилника за устройството и дейността на Музей «Старинен Несебър» се създава нова ал.5 със следното съдържание:


«Ал.5.Като структурно звено в рамките на музея функционира филиал в град Обзор.»

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР»


На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР  • Причините, които налагат приемането:
Историята на гр. Обзор е твърде богата и заслужава да бъде изследвана и популяризирана. Възникнал като емпориум на Месамбрия под името Навлохос, през римската епоха градът става култов център и получава името Темплум Йовис. Археологическите изследвания показват, че селището достига изключителен разцвет през късната античност и ранното Средновековие.

Идеята за създаване на музей в гр. Обзор също възниква отдавна. Още през 80-те години на ХХ век музеят в Несебър работи по тази идея, като дори е изготвен тематико-експозиционен план. При положение, че в Община Несебър съществува общински музей, най-естественият начин за създаване на музей в гр. Обзор е като той стане филиал на Музей „Старинен Несебър”.

С решение №1192, протокол №32/2015г. Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде открита процедура по създаване на филиал на Музей „Старинен Несебър" в гр.Обзор. В изпълнение на това решение е стартирана процедура по промяна на действащия Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“.
  • Целите, които се поставят:


Изследване и популяризиране на античната история на град Обзор


  • Финансовите и други средстванеобходими за прилагането на новата уредба :

не са необходими

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Опазване на движимите и недвижими културни ценности;


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз


Предлаганото изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Музей „Старинен Несебър“ е съгласувано с Министър на културата в съотвествие с БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и кореспондира с правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.Публикувано на 12.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews