Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Несебър публикува Проект на Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Несебър, ведно с мотивите за приемането й.
Предложения и становища относно Проекта се приемат в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение, в деловодството на Община Несебър, гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА
ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Чл. 1. (1) Община Несебър създава и води Регистър на общинските детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

(2) Наредбата не се прилага за общинските центрове за специална образователна подкрепа.

Чл. 2. (1) Наредбата определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, наричан по–нататък „регистъра”, както и реда за вписването им.

 (2) Регистърът е публичен чрез официалния сайт на община Несебър.

Чл. 3. В Регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. Регистрационен номер и дата на вписване.

2. Входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.

3.Пълно наименование на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

4. Код по БУЛСТАТ.

5. Седалище и адрес на управление на образователната институция.

6. Правна организационна форма.

7. Юридически статут.

8.Вид, номер, дата, правно основание и издател на документа за откриване, преобразуване, промяна или закриване на институцията.

9. Недвижими имоти / части от недвижими имоти/, предоставени за управление на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

10. Име, презиме, фамилия на директора, представляващ образователната институция.

11. Телефон, интернет страница, e-mail на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно развитие.

12. Дейност на центъра за подкрепа за личностно развитие (съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗПУО).

13. Дата и основание за заличаване на регистрацията.

Чл. 4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

Чл. 5. За вписване в регистъра директорът на детската градина подава в община Несебър заявление с приложени копия на документите, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване съгл. чл. 3.

Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на община Несебър.

(2) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

(3) Регистърът и заявлениято за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал. 1.

Чл. 7. Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.


Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал.1 и ал.2  от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № ............. от ............... на Общински съвет- Несебър и влиза в сила от ……………………МОТИВИ

Относно приемане на Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските

детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие на

територията на община Несебър


1. Причини, които налагат приемането:

Наредбата се приема в изпълнение на чл. 346, ал. 1 и ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование. С тези текстове е въведено задължение всяка община да създаде и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на своята територия. С Наредбата се определят институциите, които подлежат на вписване, конкретните обстоятелства, както и реда и условията за водене на Регистъра.


2. Цели, които се поставят:

Организиране и формиране на единна база данни относно основни обстоятелства за общинските детски градини на територията на община Несебър, както и ЦПЛР „Общински Детски Комплекс” – Несебър.

Единната база данни в Регистъра ще осигури бърз и лесен достъп до основна информация за отделните институции.

Чрез интернет страницата на община Несебър ще се даде възможност всяко лице да получи необходимата му информация и ще е гарантирана нейната актуалност.


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Създаването, поддържането и вписването на данни в Регистъра ще бъде вменено като задължение на длъжностни лица от общинска администрация и в този смисъл не се предвиждат допълнителни средства за финансиране на Регистъра.


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Създаване на единна база данни относно общинските детски градини и ЦПЛР на територията на община Несебър, организирана по начин, който гарантира защитата на информацията, публичност и контролиран достъп за вписване.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е създаден в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и не противоречи на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.Публикувано на 24.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews