Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ЗАПОВЕД № 574/02.05.2017 г.

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4 и чл. 5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, както и на основание изпратено в тази връзка писмо с Изх.№ 39-00-48/13.04.2017 г. на Директора на РЗИ Бургас

                                               НАРЕЖДАМ:
Следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни,  разрешени за ползване през туристически сезон  2017 година да бъдат обезопасени съгласно Раздел II на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, а именно:

• Максимално обезопасяване:

1. Морски плаж „Обзор- мотела"
2. Морски плаж „Обзор- юг"
3. Морски плаж „Обзор- централен"
4. Морски плаж „река Вая"
5. Морски плаж „Елените 1 и 2"
6. Морски плаж „ Козлука"
7. Морски плаж „ Робинзон"
8. Морски плаж „ Св. Влас- централен"
9. Морски плаж „ Св. Влас-изток"
10. Морски плаж „ Св. Влас- Нов плаж "
11. Морски плаж „ Св. Влас-Болницата"
12. Морски плаж „ Делфин”
13. Морски плаж „ Слънчев бряг- север"
14. Морски плаж „Слънчев бряг- централен"
15. Морски плаж „Слънчев бряг- юг"
16. Морски плаж „ Несебър-изток" .
17. Морски плаж „Несебър- стар град „ /при Буната /
18. Морски плаж „ Несебър- юг”
19. Морски плаж „Равда -централен"
20. Морски плаж „ Равда – „Национален детски комплекс"
21. Морски праж „ Равда- ХТИ”
22. Морски плаж „ Равда- Олимпийски надежди”
23. Морски плаж „ Равда- Академика”
24. Открит плувен басейн- „Аква парк – Равда”
25. Открит плувен басейн- „Аква парк- Слънчев бряг”
26. Открит плувен басейн- „Аква парк- Елените”
- Всички открити и закрити плувни басейни на територията на община Несебър.


• Средно обезопасяване / Неохраняеми плажове

1. Морски плаж „Смирките”
2. Морски плаж „Емона-юг”
3. Морски плаж „Емона- Бунарджика"
4. Морски плаж „Иракли"
5. Морски плаж „Обзор - детски лагери”
6. Морски плаж „ Равда- НСА" / „Акротирия –изток”
7. Река „Хаджийска”


• Минимално обезопасяване

1. Река „Перперидере"
2. Река „Козлука „
3. Река „Двойница”

I. Обезопасяване на водните площи:
 1. През летния сезон от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи, забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложението към горепосочената наредба.
 2. През активния сезон от 1 юни до 30 септември, собствениците на на по- големите водни площи са задължени  да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.
 3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в детските лагери, да се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК - регион Бургас.
 4. Съгласно чл. 19. ал. 1 от Наредбата за качеството на водите за къпане, стопаните на водните площи за къпане, следва да осигурят информация за всяка зона, която да бъде указана на табела, налична през целия сезон за къпане, на леснодостъпно място в близост до водите за къпане. Формата и вида на табелите са публикувани на интернет страницата на РЗИ Бургас.
 5. Предохранителните мерки в разрешените и забранени за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти и упълномощени представители на кметствата, на чиято територия се намират.
 6. Директорите на учебните и детските заведения да организират и проведат необходимата превантивна и разяснителна работа за безинцидентно  къпане и плуване за учениците и децата по време на летния отдих.

II. Забранявам къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необособени и неохранявани водни площи – неохраняемите морски плажове, язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на общината.

III. Обявявам сезона за къпане през лято 2017 г. от 01.06.2017 г. до 30.09.2017г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в търг обявен от МРРБ за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове  с изключение на:
Морски плаж „ Слънчев бряг- север", Морски плаж „Слънчев бряг- централен", Морски плаж „Слънчев бряг- юг", за които сезонът за къпане се определя  от 15.05.2017 г. до 30.09.2017 г.


IV. Стопаните на водните площи, басейни и плажни ивици да спазват най- строго всички изисквания  на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /Д.В. бр.65 от 1996 г./ и Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, като осигурят водното спасяване, медицинско осигуряване и санитарно-хигиенното обезпечаване на обектите. Забранява се ползването на тези от тях , които не отговарят на горепосочените изисквания.


V. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, носят административно - наказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по- тежко наказание.


VI. Заповедта следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите. Препис от заповедта да се изпрати до Областна администрация гр.Бургас, Обл. съвет  на БЧК, РЗИ Бургас, РПУ - Несебър,  собствениците на водни обекти, кметовете по места и директорите на училища.


VII. Контрол по изпълнението на  настоящата Заповед  възлагам на  Общинската комисия за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 03.05.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews